ยินดีต้อนรับเข้าสู่ win888.com


นโยบายความเป็นส่วนตัว
/ Privacy policy

 โปรดอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน การที่ท่านสมัครใช้งาน และ/หรือเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้แล้ว ถือว่าท่านตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้วทุกประการ หากท่านไม่สามารถยอมรับข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ ขอให้ท่านปฏิเสธการสมัครใช้งาน และ/หรือเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ทันที
 1. วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัว
  เมื่อท่านติดต่อมายัง niGoalwin888 เราอาจเก็บข้อมูลการสนทนาระหว่างท่าน กับ admin ที่เป็นช่องทางการ ให้คำปรึกษา แนะนำการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้งาน niGoalwin888 ทั้งนี้ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของ niGoalwin888 และเว็บไซต์รอง และแจ้งให้ท่านทราบผ่านที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้ได้
  ข้อมูลที่แบ่งปัน บริษัทจะไม่นำข้อมูลของท่านไปแบ่งปันหรือเปิดเผยให้กับบริษัท และ/หรือองค์กรอื่น และ/หรือบุคคลภายนอก
  หาก niGoalwin888 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงาน เช่น การควบรวมกิจการ การได้มาหรือขายทรัพย์สิน เราจะยังคงรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้เป็นความลับ และอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวอื่นๆ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลของ สหราชอาณาจักรปี 1998 niGoalwin ได้อ้างอิงกฎหมายส่วนบุคคลของ EU และคู่มือองค์การเพื่อความร่วมมือทางการค้าและการพัฒนา (OECD) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าท่านจะได้รับการปกป้องในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคล
 2. ความปลอดภัยของข้อมูล
  niGoalwin888 พยายามปกป้องข้อมูลของท่านจากการเข้าถึง การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผย หรือการทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างน้อยที่ทำได้ดังนี้
    - niGoalwin888 จัดทำระบบ OTP เพื่อใช้ยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน เมื่อเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย
    - บริษัทตรวจสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลและหลักปฏิบัติในการประมวลผล รวมถึงมาตรการความปลอดภัยทางกายภาพ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
  3. ข้อจำกัดการใช้นโยบายความเป็นส่วนตัว
  นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ มีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์ niGoalwin888.com เท่านั้น ไม่มีผลบังคับใช้กับบริการ หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อ (link) กับ niGoalwin888.com นี้
 4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
  niGoalwin888 ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่านล่วงหน้า
 5.การเปิดเผยและการใช้ข้อมูล
  เมื่อท่านสมัครเข้าใช้งานกับเราถือว่าท่านยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราและเราสามารถให้บุคคลที่สามช่วยในการจัดการ/จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ข้อมูลของท่านจะได้รับการนำไปใช้ มีดังนี้ (อาจเพิ่มเติมในภายหลังได้)
     -เพื่อการบริหาร จัดการบัญชี และ ดำเนินธุรกรรมทางการเงิน (ฝาก-ถอน) บน niGoalwin888.com
    - เพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอบและระบุตัวตน เช่น ใช้ยืนยันว่าท่านมีอายุไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดและไม่อยู่ในพื้นที่ต้องห้ามดังที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์
    - เพื่อการให้บริการเดิมพัน
    - เพื่อออกแบบกลไก กลยุทธ์ทางการตลาดที่ตรงตามความต้องการของท่าน
    - เพื่อใช้ในการรวมรวม ทำสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล พัฒนา และ ปรับปรุงเว็บไซต์
    - เพื่อบริหารความเสี่ยง ตรวจจับการฉ้อฉล และ ขอความร่วมมือในการตรวจสอบการฟอกเงิน จึงขอความร่วมมือท่านตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด
    - เพื่อนำเสนอให้แก่บริษัทผู้จัดทำซอฟต์แวร์ (ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายนี้) ในการจัดหาความสนับสนุนและบริการที่เกี่ยวข้องให้ตรงตามความต้องการของท่าน
 5.เนื่องจากการเชื่อมต่อเครือข่าย และ/หรือ การติดต่อสื่อสารผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ไม่ ได้รับความปลอดภัย 100% ทำให้ niGoalwin888 ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในการส่งมอบข้อมูลของท่านได้ ทั้งนี้เมื่อท่านสมัครใช้งาน และ/หรือ เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้จะถือว่าท่านยินยอม ตกลงและยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น อันเกี่ยวเนื่องจากความปลอดภัยด้านการใช้งานอินเตอร์เน็ต ซึ่งเราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย/เสียหาย ทั้งทางตรง ผลกระทบ โดยมิได้ตั้งใจ หรือที่เป็นการลงทัณฑ์ใด ๆ ทั้งสิ้น ในช่วงเวลาใดก็แล้วแต่

 *คุกกี้*
    ผู้เล่นควรทราบเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะถูกจัดเก็บ รวบรวมและสะสมโดยอัตโนมัติระหว่างการดำเนินการลงทะเบียนผ่านการใช้คุกกี้ (Cookies) โดยคุกกี้เป็นข้อมูลขนาดเล็กที่ส่งโดยเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์สู่เว็บบราวเซอร์ ซึ่งอนุญาตให้เซิร์ฟเวอร์เก็บรวบรวมข้อมูลจากบราวเซอร์ได้ niGoalwin888 ใช้คุกกี้เพื่อติดตาม เฝ้าดู พฤติกรรมการใช้งานบราวเซอร์ สถิติจำนวนประชากร และการสะสมรวบรวมข้อมูล เพื่อให้เราสามารถพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นไป และเว็บไซต์พันธมิตรก็ใช้คุกกี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานพันธมิตรด้วยเช่นเดียวกัน บราวเซอร์ส่วนใหญ่มีขั้นตอนที่เรียบง่ายที่อนุญาตให้ท่านปิดหรือเปิดใช้คุกกี้ หากท่านไม่ต้องการเก็บสะสมข้อมูลผ่านการใช้คุกกี้ ท่านสามารถตั้งค่าใหม่ได้ด้วยตนเอง


ติดต่อ
 หากท่านมีข้อสงสัย คำถาม ปัญหาหรือต้องการติดต่อสอบถามกรุณาติดต่อ niGoalwin888 ผ่านทาง ช่องทางไลน์ทางการ (Line Officail Account) ที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง